Kasutusjuhud

Tutvu kuidas on Eestis kratti ehk tehisintellekti kasutusele võetud või mida hetkel arendatakse.

Salme - Kohtutes kõnetuvastus

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Küberturve

Riigi Infosüsteemi Amet

Jääkaart

KEMIT

Vestluskratt

RIA, Politsei- ja Piirivalveamet

Liiklusohutuse parandamine

Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet

Seire ehitussektoris

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Üleujutuste kaardistamine

RITA projekt - MKM ning teised kaasuvad asutused

Inimeste nutikas leidmine

Sisekaitseakadeemia

Heliarhiivi transkriptsioon

ERR

Automaatne märksõnastamine

Rahvusraamatukogu

Museaalide kirjamine

Muinsuskaitseamet

Kratt kliendivestluste analüüsimiseks

Statistikaamet

Küberturve

ERR

Vestluskratt

EAS - e-residentsus

Uudisteportaali reaalajakasutajate analüüs

ERR

Liiklusmärkide tuvastamine

Maanteeamet, Teede tehnokeskus

Kohtulahendite puhastamine isikuandmetest

Justiitsministeerium, RIK

Eesti keele tekst-kõne süntees

Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Keele Instituut

Kõnetuvastus radioloogias

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Kiiruse ületamise tuvastamine

Politsei- ja Piirivalveamet

X-tee andmevahetuse anomaaliate tuvastamine

Riigi Infosüsteemi Amet

Vestluskratt

Statistikaamet

Põldudel toimuva tuvastamine

PRIA

Töö otsijate ja töö pakkujate kokkuviimiseks

Skillific

Põrandakütet reguleeriv säästukratt​

Smart Load Solutions

Efektiivne maksukogumine

Maksu- ja tolliamet

Kratt kliendivestluste analüüsimiseks

Haigekassa ja Feelingstream

ee-Bot kodanike küsimustele vastamiseks

EAS ning kõik teised riigiasutused

Protsesside kaardistus

Riigi Infosüsteemi Amet

Dokumentide registreerimine

Sotsiaalkindlustusamet

Personaalõpe

HITSA

Tuleohtlike elamute tuvastamine

Päästeamet

Põllukultuuride tuvastamine

PRIA

Metsatulekahjude juhtimise süsteem

RITA projekt - MKM ning teised kaasuvad asutused

Automaatne piirikontroll

PPA, SMIT

Vestluskratt

Rahvusraamatukogu

Museaalide seisundi ja säilitustähtaegade hindamine

Muinsuskaitseamet

Kratt kliendivestluste analüüsimiseks

Töötukassa

Info suunamine

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Starditoetuste info ja soovitusindeks

EAS

Striimingu kvalideetimonitooring

ERR

Lausekontrollija

Haridus- ja Teadusministeerium

Vabaväljatekstist info koondamine

Päästeamet

Andmete puhastamine isikuandmetest

Haridus- ja Teadusministeerium

Kõnetuvastus riigikoguistungitel

Riigikogukantselei

Krooniliste haigete tervise ja ravivajaduste ennustamine

Haigekassa

Metsa liigilise koosseisu kaardistamine

Riigimetsa Majandamise Keskuse

Krooniliste haigete tervise ning ravivajaduste ennustamismudel

Haigekassa

Robotkullerid pakkide kojuveo optimeerimiseks

Cleveron

Allergiaravimite tootmise planeerimine

Visory

Liikluse parem korraldamine

Tallinna Transpordiamet

Vestluskratt kliendi murede lahendamiseks

Telia

Väljaannete automaatne märksõnastamine

Rahvusraamatukogu ja Texta

©2019 kratt@mkm.ee