Kasutusjuhud

Tutvu, kuidas on Eestis kratti ehk tehisintellekti kasutusele võetud või mida hetkel arendatakse.

Riigi Teataja Ametlike Teadaannete masintõlge

Justiitsministeerium

Ametlikes Teadaannetes võeti kasutusele masintõlge, mis tõlgib veebilehel oleva teabe inglise keelde. Masintõlke kasutusele võtmise peamine eesmärk on Eesti avatud ärikeskkonna toetamine ning tõlkimise kulude kokkuhoid. Lahendus tagab muuhulgas teabest arusaadavuse äriühingute juhatuses olevatele välismaalastele või välisriigi võlausaldajatele.

Masintõlge Äriregistri teabesüsteemis

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Masintõlge

Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikool, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Mitmekeelne mitme-valdkonnaline neuromasintõlge. Käesolev versioon toetab sisend- ja väljundkeelena seitset keelt: eesti, läti, leedu, inglise, vene, saksa ja soome.

Efektiivne maksukogumine

Maksu- ja Tolliamet

Maksu- ja tolliamet (MTA) on asunud analüüsima, kas tehisintellekti saaks kasutada efektiivsemaks maksukogumiseks.

Metsa puuliikide tuvastamine

KEMIT

Keskkonnaagentuur ja KEMIT on koos arenduspartneriga loonud metsa kaugseire infosüsteemi, mis võimaldab georefereeritud kujul metsaressursi üle arvestuse pidamist ja operatiivse metsainfo kogumist ja jagamist. Loodud lahendus on poolautomaatne, põhinedes osaliselt masinõppe algoritmidel, osaliselt kaugseire andmete visuaalsel kontrollil ja osaliselt kolmandate osapoolte tarkvaralistel lahendustel. Lähteandmetena kasutatakse põhiliselt kaugseire andmeid, kuid sisendiks on ka metsateatised, mullakaardid jm andmestik (sh õpetamis- ja valideerimisandmestik). Töötluse tulemusena valmivad üle-eestilised kaardikihid olulisemate takseertunnuste kohta, näiteks puittaimestiku puuliikide rasterkaart (peapuuliigi järgi tuvastamiseks).

Metsa kõrguse arvutamine

KEMIT

Keskkonnaagentuur ja KEMIT on koos arenduspartneriga loonud metsa kaugseire infosüsteemi, mis võimaldab georefereeritud kujul metsaressursi üle arvestuse pidamist ja operatiivse metsainfo kogumist ja jagamist. Loodud lahendus on poolautomaatne, põhinedes osaliselt masinõppe algoritmidel, osaliselt kaugseire andmete visuaalsel kontrollil ja osaliselt kolmandate osapoolte tarkvaralistel lahendustel. Lähteandmetena kasutatakse põhiliselt kaugseire andmeid, kuid sisendiks on ka metsateatised, mullakaardid jm andmestik (sh õpetamis- ja valideerimisandmestik). Töötluse tulemusena valmivad üle-eestilised kaardikihid olulisemate takseertunnuste kohta, näiteks puittaimestiku kõrguse rasterkaart (metsa keskmise kõrguse arvutamiseks).

Kliendipöördumiste klassifitseerija

MKM

Häirekeskuse ohuhinnangute andmise abimees

Häirekeskus

Kratt hindab sissetuleva juhtumi ohutaset, et optimeerida Häirekeskuse tööd.

Seire ja liigituvastus pildituvastuse abil

Keskkonnaagentuur

Ilme - objektide tuvastamine

Rahvusarhiiv

Ilme on Rahvusarhiivi sisearendus, kasutades pildituvastust objektide tuvastamiseks. Kasutajad saavad üles laadida oma esivanemate fotod ning saada FOTISest vasted.

Kaugseire meetoditega metsaressursi arvestamine

KEMIT ja Keskkonnaagentuur

Koolikratt

HITSA

Piloodi eesmärkideks on tuvastada ja valideerida nõuded krattide ja andmeanalüütika kasutamiseks personaliseeritud õppe läbiviimisel kasutades andmeid, mille korjamine ei tähenda õpilasele õpetajale täiendavat tööd.

Küberturve

Riigi Infosüsteemi Amet

Jääkaart

Ilmateenistus, KEMIT

Vestluskratt

RIA, Politsei- ja Piirivalveamet

Liiklusohutuse parandamine

Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet

Projekti eesmärkideks on luua matemaatiline liiklusõnnetuste prognoosimise masinõppemudel, hinnata selle täpsust ja ka kasutatavust ning luua mudeli prototüüp.

Kaugseire ehitussektoris

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kaugseire eesmärk on prototüüpida erinevaid kaugseire meetodeid ning luua nende baasil kasutusjuhte, mida ehitussektor saaks kasutusele võtta.

Üleujutatud alade kaardistamine ja soode niiskusrežiim satelliitpiltidelt

Keskkonnaministeerium, Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (RITA projekt)

Luuakse jätkusuutliku rakenduse kava, et vastutavatel ministeeriumidel oleks oma haldusala piires võimalik pikaajalisemalt teadusmahukaid tegevusi ellu viia ja Eestis kasutusele võtta moodsaid kosmosetehnoloogiaid.

Inimeste nutikas leidmine

Sisekaitseakadeemia

Kratt siseturvalisuse asutustele. Omavahel ühendatakse videovoog ning GIS andmed, et luua ISR tööriist.

Vestluskratt

Rahvusraamatukogu

Projekti eesmärgiks on raamatukoguteenuse kättesaadavuse suurendamine ning info liikumise kiirendamine.

Museaalide seisundi ja säilitustähtaegade hindamine

Muinsuskaitseamet

Tegemist on prognoosi mudeliga, mis võiks aidata ennustada muuseumi esemete vananemist, et selle abil üle minna vajaduspõhisele inventeerimisele, et kokku hoida inimtöötunde.

Kratt kliendivestluste analüüsimiseks

Töötukassa

Info suunamine

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Starditoetuste info ja soovitusindeks

EAS

Krati arendamiseks on tehtud innovatsiooniosakute analüüs, arusaamaks, kas kratt on võimeline seda lahendama.

Striimingu kvaliteedimonitooring

ERR

Lausekontrollija

Haridus- ja Teadusministeerium

Vabaväljatekstist info koondamine

Päästeamet

Andmete puhastamine isikuandmetest

Haridus- ja Teadusministeerium

Kõnetuvastus riigikoguistungitel

Riigikogu Kantselei

Krooniliste haigete tervise ja ravivajaduste ennustamine

Haigekassa

Krooniliste haigete tervise ning ravivajaduste ennustamismudel aitab Haigekassal tuvastada patsientide terviseseisundit ning ravivajadusi ja paremini korraldada kõrgenenud terviseriskiga patsiendipopulatsioonide, nagu diabeetikute või kardiovaskulaarhaigete terviseplaneerimist.

Kratt kliendivestluste analüüsimiseks

Statistikaamet

Põldudel toimuva tuvastamine

PRIA

PRIA programm SATIKAS kasutab Euroopa Kosmoseagentuuri kogutavaid satelliidiandmeid, et tuvastada põldudel toimuv.

Töö otsijate ja töö pakkujate kokkuviimiseks

Skillific

Kratt töö otsijate ja töö pakkujate kokkuviimiseks

Põrandakütet reguleeriv säästukratt​

Smart Load Solutions

Põrandakütet reguleeriv säästukratt​

Efektiivne maksukogumine

Maksu- ja Tolliamet

Maksu- ja tolliamet (MTA) on asunud analüüsima, kas tehisintellekti saaks kasutada efektiivsemaks maksukogumiseks.

Masintõlge Kinnistusraamatu otsinguportaalis

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Prognoosimudelid

Maanteeamet

Maanteeamet arendab prognoosimudeleid, et tuvastada teede seisukorda ja investeeringute tasuvust. Läbi selle saab prognoosida, kuhu tuleks investeeringuid suunata, et saada projektidest suurimat kasu.

ESTNLTK

Haridus- ja Teadusministeerium

EstNLTK (NLTK ehk Natural Language ToolKit) on peamiselt Pythonis kirjutatud kogumik teeke eestikeelsete tekstide töötluseks.
EstNLTK eesmärkideks on olemasolevate keeletehnoloogia tööriistade omavaheline liidestamine ja kättesaadavaks muutmine ning uute loomine. Lahendus on rahastatud Eesti Keeletehnoloogia Riiklikust Programmist (https://www.keeletehnoloogia.ee/et).

PPA Infotelefoni (6 123 000) kõnede transkribeerimise pilootprojekt

PPA

Metsa lageraie tuvastamine

KEMIT

Keskkonnaagentuur ja KEMIT on koos arenduspartneriga loonud metsa kaugseire infosüsteemi, mis võimaldab georefereeritud kujul metsaressursi üle arvestuse pidamist ja operatiivse metsainfo kogumist ja jagamist. Loodud lahendus on poolautomaatne, põhinedes osaliselt masinõppe algoritmidel, osaliselt kaugseire andmete visuaalsel kontrollil ja osaliselt kolmandate osapoolte tarkvaralistel lahendustel. Lähteandmetena kasutatakse põhiliselt kaugseire andmeid, kuid sisendiks on ka metsateatised, mullakaardid jm andmestik (sh õpetamis- ja valideerimisandmestik). Töötluse tulemusena valmivad üle-eestilised kaardikihid olulisemate takseertunnuste kohta, näiteks lageraiealade vektorkaart (lageraiete tuvastamiseks > 0,5 ha).

Eestikeelsete tekstide töötluse teegid

Tartu Ülikool, HTM

Kriisiinfoliini 1247 transkribeerimine

Häirekeskus

Kratt hakkab transkribeerima numbrile 1247 tehtavaid kõnesid.

Hädaabikõnede transkribeerimine

Häirekeskus

Kratt hakkab transkribeerima numbrile 112 tehtavaid kõnesid.

Keelatud reklaami tuvastamine

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Riigiportaali kasutatavuse analüütika

Riigi Infosüsteemi Amet

Veetaseme seire rannikumeres ja järvedes kasutades satelliit-altimeetriat

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium (RITA projekt)

Projekti raames arendatakse kolm erinevat prototüüpi: üleujutuste satelliitinfo hüdroloogisse operatiivseire, ressursitasude kontroll turbamaardlates, kasutades radarkaugseire andmeid ning veetaseme kaugseire andmed hüdroloogilise seire ja mereprognoositeenuse parandamiseks. Hüdroloogiline seire sisaldab veetasemete ja vooluhulkade paikmõõdistusi riiklikes hüdromeetriajaamades. Ressursitasude kontroll: Sentinel-1 andmetelt on võimalik hinnata, millistel maardlatel ja mitmel korral kvartalis turvast kooriti. Nimetatud ülevaade annab võimaluse kontrollida ressursitasude deklaratsioonis kajastatud andmeid. Veetaseme kaugseire prototüübid võimaldavad kombineeritult kasutada kaugseire andmeid, prognoosmudelit ja tehisintellekti, et tagada parem veetaseme info huvitatud osapooltele ja avalikkusele. Altimeetria andmete integreerimine hüdroloogilisesse seiresse aitaks parandada vaatluste ruumilist katvust suurjärvedel ja parandada meretaseme prognoosi täpsust.

Salme - Kohtutes kõnetuvastus

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Kõnetuvastuse tarkvara, võimaldab nii kohtuistungi reaalajalise
helisalvestise kui ka digitaalselt talletatud helisalvestuse alusel transkribeerida istungi
kirjaliku stenogrammi (edaspidi stenogramm), mida kasutatakse kohtuistungi
protokolli koostamiseks.

Kratt X-tee andmevahetuse anomaaliate tuvastamiseks

Riigi Infosüsteemi Amet

Kratt X-tee andmevahetuse anomaaliate tuvastamiseks

Sotsiaalkindlustusameti kliendipöördumiste automatiseerimine

Sotsiaalkindlustusamet

Marakratt

HITSA

Piloodi eesmärkideks on tuvastada ja valideerida nõuded krattide ja andmeanalüütika kasutamiseks personaliseeritud õppe läbiviimisel kasutades andmeid, mille korjamine ei tähenda õpilasele õpetajale täiendavat tööd.

Tuleohtlike elamute tuvastamine

Päästeamet

Põllukultuuride tuvastamine Sentinel-1 ja -2 aegridadelt süvaõppe meetoditega

Maaeluministeerium, Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (RITA projekt)

RITA1/02-52 projekti „Kaugseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel“ raames arendame koos Eesti ülikoolidega välja Eesti oludesse sobivat metoodikat põllukultuuride tuvastamiseks.

Kaugseire maastikutulekahjude ohjamisel

Siseministeerium, Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (RITA projekt)

Automaatne piirikontroll

PPA, SMIT

Väljaannete automaatne märksõnastamine

Rahvusraamatukogu

Rahvusraamatukogu töötab välja Eestis uuenduslikku lahendust, mis muudab väljaannete märksõnastamise automaatseks.

Museaalide kirjeldamine

Muinsuskaitseamet

Vestluskratt

Statistikaamet

Statistikaamet kasutab vestluskratti kliendisuhtluseks.

Viirustõrje

ERR

Vestluskratt

EAS - e-residentsus

Uudisteportaali reaalajakasutajate analüüs

ERR

Liiklusmärkide tuvastamine

Maanteeamet, Teede tehnokeskus

Kohtulahendite puhastamine isikuandmetest

Justiitsministeerium, RIK

Eesti keele tekst-kõne süntees

Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Keele Instituut

Koostöö Tartu Ülikooliga on käimas projekt "Eestikeelne kõnesüntees närvivõrkudega", mille eesmärk on närvivõrkude meetodil luua uued sünteeshääled. EKI kõnesünteesiprojekti "Väljendusrikas ja mitmekesine eestikeelne kõnesüntees" eesmärgiks on saavutada oluliselt loomulikum ja väljendusrikkam väljundkõne, mis kaugema eesmärgina võimaldab kõnesünteesi laiema kasutuselevõtu tänu paremale kvaliteedile. Projekti tulemusena on valminud ja valmivad väljendusrikkad ja mitmekesised, erinevatel meetoditel loodud sünteeshääled, mis vastavad erinevate sihtgruppide ootustele ja on kasutatavad mitmesugustel eesmärkidel.

Kõnetuvastus radioloogias

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Metsa liigilise koosseisu kaardistamine

Riigimetsa Majandamise Keskuse

Robotkullerid pakkide kojuveo optimeerimiseks

Cleveron

Autonoomsed robotkullerid pakkide kojuveo optimeerimiseks

Allergiaravimite tootmise planeerimine

Visory

Allergiaravimite tootmise planeerimine krati abil

Liikluse parem korraldamine

Tallinna Transpordiamet

Krati peamiseks eesmärgiks on välja selgitada, missugune on Tallinna linna liikluskoormus ehk kui palju sõidab autosid ühe päeva jooksul linna sisse ja linnast välja, et selle info põhjal linna transpordi planeerimisega seotud otsuseid andmetel tuginedes teha.

Vestluskratt kliendi murede lahendamiseks

Telia

Vestluskratt kliendi murede lahendamiseks

Kratt kliendivestluste analüüsimiseks

Haigekassa ja Feelingstream

Kratt kliendivestluste analüüsimiseks Haigekassas.

©2019 kratt@mkm.ee